תסד

פתח בכד וסיים בחבית. פירוש כי יש ב' מיני כלים, קטנים וגדולים. כי הכלים הם האותיות, ובהמחשבה הם כלים קטנים ובאהבה הם כלים גדולים. והענין הוא, כי האיך יש שייכות לכלי והעובדא עם המחשבה, כי הוא דבר רוחני. אך בכל כלי יש כ"ב אותיות, נמצא כי יש להמחשבה חיבור עם העובדא ע"י האותיות ההם, כי גם המחשבה מחשב ע"י אותיות, והם האותיות של העובדא. ואלו האותיות הם מועטים. אבל באהבה יש ג"כ אותיות, כי במה הוא אוהב הוא באותיות, והאותיות של העובדא גם כן, והוי כלים גדולים. וזהו פתח בכד, כלים קטנים, וסיים בחביות, באהבה, בכלים גדולים. וזהו ויותר יעקב לבדו, ואמרו רז"ל שכח פכים קטנים. ור"ל [ויותר] יעקב לבדו [הוא] בלי מוחין, [וזה אמר שכח] פכים קטנים, היינו כלים קטנים והם המוחין. ועל כן ויקרא שמו ישראל, והם עם המוחין.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כג, ב. כתבי קודש כט רע"ג. ושם לא, ב (ושם חסר ריש הדרוש). שמועה טובה מח, א.

פתח בכד כו' – ב"ק כז סע"א. הכלים הם האותיות – פרדס רמונים שכ"ז פ"ב. ע"ח ש"ה פ"ה. שם ש"ח פ"ו. ראה זח"א טו, ב. תקו"ז יב, ב. ויותר יעקב לבדו – וישלח לב, כה. שכח פכים קטנים – חולין צא, א. ויקרא [את] שמו ישראל – וישלח לה, י. ישראל . . עם המוחין – ראה ע"ח של"ח ספ"ב. שער הפסוקים וישלח סוף סי' לב.

-----  הערות וציונים  -----

הכלים הם האותיות – ראה סי' קכג רד"ה והנה ידוע.

המחשבה מחשב ע"י אותיות – ראה סי' סא, וסי' קמו.

יעקב לבדו כו' ישראל והם עם המוחין – ראה ע"ח של"ח ספ"ב. וראה לעיל סי' ס ד"ה ונקדים, וסי' קכט.