חיי שרה

כט

בת היה לאברהם ובכל שמה. פי' כי עולם חסד יבנה, וחסד הוא לאברהם. ולזה החסד הוצרך כדי להיטיב לברואיו ולהאציל הנוקבא. וזאת הנוקבא נקראת בכ"ל, ר"ל בית של כל.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לז, ב.

בת הי' לאברהם כו' – ב"ב טז, ב. עולם חסד יבנה – תהלים פט, ג. וחסד הוא לאברהם – מיכה ז, כ. זח"ב רעו, א. זח"ג שב, א. להיטיב לברואיו – ראה שערי אורה להרי"ג ש"ז. פרדס רמונים ש"ב פ"ו. ע"ח שער הכללים רפ"א. שומר אמונים ויכוח ב סי' יג. וזאת הנוקבא נק' בכ"ל – זח"ב לו סע"א. שם לז, א. פה, ב.

-----  הערות וציונים  -----

נכפל לקמן סי' תעז. וראה סי' תלח. רג"כ סוף סי' ל.