ספריית חב"ד ליובאוויטש

תולדות

לב

אברהם הוליד את יצחק. פי' כי מדת הרחמנות והחסד נולד, כששורה דין על האדם נולד הרחמנות מצד החסד. זהו ואלה תולדות יצחק אברהם הוליד את יצחק, פירוש אברהם, שהוא חסד, הוליד מדת יעקב, שהוא הרחמנות, את יצחק, [עם יצחק].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' לה (לח). אוה"א מו, א.

אברהם הוליד גו' – תולדות כה, יט. ואלה תולדות גו' – שם. אברהם שהוא חסד – זח"א מז, ב. זח"ב רעו, א. זח"ג שב, א. מדת יעקב . . הרחמנות – זו"ח חקת נ, ד. זח"ג לח רע"א.

-----  הערות וציונים  -----

אברהם . . הוליד . . עם יצחק – ראה לעיל סוף סי' א. לקמן סי' לד, לז, נז.