ספריית חב"ד ליובאוויטש

ויצא

לט

והיה ה' לי לאלהים. ר"ל בכל דרכיך דעהו, הן טוב הן רע. כאשר יארע לו ח"ו איזה רע, יחשוב כי בודאי הוא לכפר עונו. אך הצדיק אף על דרך הטוב יש לו לדאוג, כי אולי מנכין לו מזכיותיו. וזהו והיה ה' לי לאלהים, שהוא הוי"ה, מדת רחמים, אולי הוא מדת הדין, שנקרא אלהים. וצריך אני להוסיף זכיות בתמידות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צוה"ר סי' קב.

והיה ה' גו' – ויצא כח, כא. בכל דרכיך דעהו – משלי ג, ו. מנכין לו כו' – ראה שבת לב, א. הוי' מדת רחמים . . מדה"ד שנקרא אלקים – ספרי ואתחנן פי' כו. זח"ג סה, א.

-----  הערות וציונים  -----

כאשר יארע כו' לכפר עונו – ראה ברכות ה סע"א. זח"ג נז, ב.

אולי מנכין לו מזכיותיו – ראה תנחומא לך י. פרש"י וישלח לב, יא.

וזהו והיה כו' מדת הדין – עיין זח"א קנא רע"א.