ספריית חב"ד ליובאוויטש

מ

וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם. ר"ל רגליו לשון הדרכה, שנשא רגליו, היינו הדרכתו, וילך ארצה בני קדם, שהלך מארציות שלו, כלומר הגשמיות שלו, אל עבודת השם יתברך, חלק אלקות, אל בני קדם, ר"ל מדת הצדיקים הפונים לדבקות קדמות של עולם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

וישא יעקב גו' – ויצא כט, א. רגליו לשון הדרכה – ראה ברכות ס, ב (נוסח ברכת המפיל).

-----  הערות וציונים  -----

רגליו לשון הדרכה – ראה כש"ט סי' נז שפירש רגל לשון הרגל.