ספריית חב"ד ליובאוויטש

מא

ורחל באה עם הצאן. איתא במדרש כדי לדבק ביופיה, ולכאורה אינו מובן. אבל הפירוש האמיתי רחל העליונה, שעל ידי שיראה רחל זו ידבק יעקב ברחל עליונה, שכל היופי של זו התחתונה באה מן העליונה. וזהו פי' גם כן ויבא יוסף [הביתה] לעשות מלאכתו, ואמרו רז"ל שראה [דמות] דיוקנו של אביו. פי' לפי שידוע שאשת פוטיפר היתה מתפארת לפניו עד מאוד וכו', (כנ"ל) [כדאיתא] במדרש בגדים שלבשה [לו] בצפרא לא לבשה ברמשא, כדי לפתותו. ויוסף הצדיק לא היה חפץ בהתפארות זו, אבל היה חפץ והתלהב מהתפארות זו להתפארות העליון שהוא דיוקנא של אביו תפארת ישראל. וזהו [פירוש] וינס ויצא החוצה, [ר"ל] שנס מהתפארות זו הגשמיות והתלהב לנוס החוצה, חוץ לעולם הזה, והתדבק בתפארת העליון.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' יח (כג). אוה"א מז, ג.

ורחל באה גו' – ויצא כט, ט. איתא במדרש כדי כו' – ראה זח"א קנג סע"א. ויבא יוסף הביתה לעשות מלאכתו – וישב לט, יא. שראה דיוקנו כו' – סוטה לו, ב. בגדים שלבשה כו' – תנחומא וישב ה. יומא לה, ב. דיוקנא של אביו תפארת ישראל – ראה זח"א קעב, ב. וינס גו' – וישב לט, יב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' מב, קצז, וריש סי' רעו. כל תוכן סימן זה הובא באורך בקדושת לוי, פ' ויצא ד"ה וישק יעקב, בשם הרה"מ.

ברחל עליונה – ראה סי' ב ד"ה והנה בבוא יעקב.

שכל היופי של זו כו' – עיין סי' רו. ועיי"ע סי' סג.

וזהו פי' גם כן כו' – ראה סי' נב וריש סי' רעו. והובא במאור עינים ר"פ בראשית. ובאמתחת בנימין לקהלת ג, יד.