ספריית חב"ד ליובאוויטש

מב

ורחל היתה יפת תואר וגו' ויאהב יעקב את רחל. זה היה בעבור שיש ליעקב מדת התפארת. כל מה שהיה רואה דבר נאה אמר אם לגשמי זה נאה מכל שכן אם היה בזה הדבר הלול ושבח לה'.כ


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לז, ב. כתבי קודש כג רע"א.

ורחל היתה גו' – ויצא כט, יז. ויאהב יעקב גו' – ויצא כט, יח. ליעקב מדת התפארת – זח"א (ס"ת) קנז, ב. שם קעב, ב. זח"ג שב, א.

-----  שולי הגליון  -----

כ) בכ"ק מסיים: וזה שהיה רואה שהיא יפת תואר, [כי] כמו לכל דבר שבעולם יש אהבה ושנאה וזה הוי חו"ג שיש לכל דבר.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' מא ובהערות שם.