ספריית חב"ד ליובאוויטש

מז

וימלוך וימת, ר"ל לפי שרצה להיות מלך, ואמר שהוא יש, לכן וימת, ר"ל נפל ממדריגתו.

וימלוך תחתיו הד"ר, מלשון הדור נאה, וזהו מ"ה החדש ובזה היה התיקון.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כא, ב. כתבי קודש לא, ב.

וימלוך . . וימת – וישלח לו, לב-לג. וימת ר"ל נופל ממדריגתו – זח"ג קלה, ב. בר"ר צו, ג. וימלוך תחתיו הד"ר – וישלח לו, לט. הדור נאה – פיוט ידיד נפש. וזהו מ"ה החדש ובזה כו' – ע"ח ש"י פ' ב-ג. שם שי"ב פ"א.

-----  הערות וציונים  -----

לפי שרצה להיות מלך כו' – ראה ריש סי' נד, וסי' רמח סד"ה והנה בצדיקים. סי' שעז.

מ"ה החדש ובזה היה התיקון – ראה סי' לו סד"ה ואפשר לומר שזה ג"כ. סי' צז ד"ה וזהו מ"ש. וסי' שכג ד"ה ונחזור לענין.