ספריית חב"ד ליובאוויטש

מט

ואביו שמר את הדבר, פי' המחשבה שומר את הדבור, והוא יחוד.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כג, ב. כתבי קודש לא, א.

ואביו שמר גו' – וישב לז, יא.

-----  הערות וציונים  -----

ראה נועם מגדים, פ' משפטים ב, ד"ה והנה ידוע מקדוש ישראל מוהר"י בעש"ט ז"ל כי המחשבה תקרא אב לדבור והדבור בן [ראה לקמן סי' קמו. וראה סי' ס ד"ה והנה ידוע] כמ"ש עה"פ ואביו שמר את הדבר. ושם פ' שלח ד"ה והנה המחשבה והדבור המחשבה קודמת לדבור והיא המולידה לדבור, לזה מחשבה תקרא אב ודבור תולדה וכדברי קדוש ישראל הבעש"ט ז"ל ואביו שמר כו' דמחשבה שומרת הדבור בל ידבר רק (הראיה) [הראוי] ודפח"ח.