ספריית חב"ד ליובאוויטש

נב

ובגפן שלשה שריגים. גפן הוא מדת התקשרות, כדאיתא בזהר הקדוש ג' שריגים הוא כולל ג' אבות, [מדות] אהבה ויראה והתפארת. וביוסף כשהסיתה אותו אשת פוטיפר אמר וחטאתי לאלקים, שאחז במדת יראה והתפארת, וזהו נראה [לו] דמות דיוקנו של אביו. שאשת פוטיפר היתה מקשטת עצמה לפניו, ובגדים שלבשה שחרית לא לבשה ערבית, כדאיתא בגמרא, והוא הזכיר [את] עצמו בתפארת הבורא ית' וזהו מדת יעקב כידוע. וזהו וינס ויצא החוצה, שהביא א"ע למעלה מן העולמות. שבעולם הזה יש יפה, אבל כשמביאים את הדבר הזה למעלה מן העולמות אין אשה יפה, כי התפארת [הוא] מלבוש לו ית' ואין לזה התחברות [עם האשה]. והאדם שאין לו תאוות אשה היא מכוער אצלו כי היא רק זרע. ויש התפארת בריאה ויש התפארת אצילות. התפארת בריאה הוא מגדולת עבד ניכר גדולת רבו, כדאיתא בספרי גודל צבא השמים אין להם חקר, ואם העבדים כך מה הוא ית' בעצמותו. והתפארת אצילות נקרא בהירות צחצוחת חדוה ותענוג וחיות, וכל הנבראים אינם יכולים לסבול הבהירות ההוא. וזהו שרפים, העובדים בהתלהבות והם באים למדריגה הנזכר, עומדים ממעל לו, נקרא המשכה, והם מבינים הבהירות של מעלה מהמשכה שנמשך חיים בהעולמות, והם העובדים בהתפארת אצילות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א יג, ב. לקו"א מא, ב.

ובגפן גו' – וישב מ, י. כדאיתא בזוה"ק ג' כו' – זח"ג קפט, א. חולין צב, א. וחטאתי גו' – וישב לט, ט. שאחז במדת . . והתפארת – ראה זח"א קצב רע"א. נראה דמות כו' – סוטה לו, ב. ראה זח"א רכב, א. ובגדים שלבשה כו' – יומא לה, ב. בתפארת . . מדת יעקב – זח"א קנז, ב. שם קעב, ב. זח"ג שב, א. וינס גו' – וישב לט, יב. מגדולת עבד כו' – כתר מלכות לרשב"ג, סוף הבבא מי יכיל. ר"ח שער היראה פ"ב. של"ה תושב"כ יתרו ד"ה לא יהיה לך. כדאיתא כו' ואם העבדים כך כו' – ראה תנחומא בראשית ה. מדרש תהלים יט, ו. שרפים עומדים ממעל לו – ישעיה ו, ב.

-----  הערות וציונים  -----

שאחז במדת יראה והתפארת – ראה סי' מא ובהערות שם.

ויש התפארת בריאה ויש התפארת אצילות כו' – ראה סי' שעח ובהערות שם.