ויגש אליו כו'

סא

בס"ד. (ש"פ ויגש, רכ"ז).

ענין ערבות כו' אדם נידון בכל יום

[ויגש]

ויגש אליו יהודה, ברבות אם ערבת לרעך וגו' (משלי רס"י ו') זה יהודה שנאמר אנכי אערבנו, תקעת לזר כפיך מידי תבקשנו, נוקשת כו' אם לא הביאותיו כו', עשה זאת כו' לך והדבק בעפר רגליו וקבל מלכותו ואדנותו. להבין ענין ערב אשר מצינו ג"כ ישראל ערבים זה לזה, ובמדת"ל התינוקות ערבים לאבות מפי