[נפתלי אילה שלוחה]

עא

בס"ד, ש"פ ויחי, ך"ז.

נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר. ויש לדקדק שמתחיל בלשון נקבה ומסיים בלשון זכר כו' והל"ל הנותנת אמרי שפר. והנה להבין זה יש להבין קצת מתחלה מ"ש נפתולי אלקים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי ע"כ קראה שמו נפתלי,