ויהי בשלח כו'

קטז

תהו ותיקון - ה"פ - ביאור ד"ה בשלח שבתו"א

[בשלח]

ויהי בשלח פרעה את העם וגו', שהי' משלח פארות (כמו ותשלח פארת יחזקאל י"ז ו') וענפים ועושה פרי למעלה, את העם כי פרעה הקריב שהקריב את העם לאביהם שבשמים, ולהבין זה למה דוקא ע"י פרעה דוקא, צ"ל תחלה ענין תהו ותיקון, שבתהו הי' ריבוי האור ומיעוט הכלים ולא היו הכלים יכולים לקבל ולסבול את האור ונשתברו ונפלו בשבירה והאורות נסתלקו למעלה.

ולהבין ענין השבירה צ"ל תחלה ענין הכלים, והנה איתא בע"ח שיש פנימיות הכלים וחיצוניות הכלים ששרש נש"י הוא מבחי' פנימיות הכלים ושרש המלאכים הוא מחיצוניות הכלים. ולהבין מהו נק' בשם פנימיות וחיצוניות, יובן זה ממה שאנו רואים למטה שיש ב' בחי' כלים פשוטי' ומקבלים, שיש בחי' כלי שמקבל בתוכו כמו כוס שמקבל בתוכו את היין וכדומה לזה, ויש ג"כ בחי' כלי שאינו מקבל בתוכו כלום כמו הסכין אע"פ שהוא ג"כ כלי אבל אינו מקבל כלום רק שמתקן