[ולא נחם אלקים]

קכא

ולא נחם אלקי' דרך ארץ פלשתים להיות כי כמה מיני עליות יש, הא' נקודה תחת יסוד כמ"ש ותפול לפני רגליו, והיא עלי' ראשונה שלא יהי' כזיווג אחור באחור, והוא ראשית ההכנה להיות זיווג פב"פ, ואח"כ עלי' שנית לקבלתה מחג"ת, עד שתתעלה להיות פב"פ במ"ת, וזהו שלא נחם אלקי' דרך ארץ פלשתים שהוא שמחה וטוב לבב שהי' במ"ת בחי' פב"פ מיד, אלא ויסב את העם דרך המדבר ים סוף פי' שתהי' תחלה בחי' נקודה תחת היסוד והו"ע הבכי' ותפול לפני רגליו ותבך עד שתעלה להיות פב"פ, והטעם הוא לצורך הבירורי' שמבררת בבכייתה, משא"כ לע"ל כי עין בעין יראו מיד כי תהי' אור הלבנה כו'.

ולא נחם כו', כי פלשתים שמחה וצ"ל תחלה נקודה תחת היסוד, כי מיש אי אפשר להיות יש כ"א שבא בתחלה בבחי' אין, וכמו נהר דינור ע' בת"א ד"ה מקץ הא' שגם הצדיקים כו', רק לע"ל כתיב שלח אורך ואמיתך המה ינחוני (תלים מ"ג ב') היינו שלח אורך ממש כמ"ש כי עמך מקור חיים באורך נראה אור, ואז ינחוני ע"ד ה' בדד ינחנו. אך לגילוי אור זה נאמר הנני שולח לכם את אליהו, פי' הנני שולח לכם אתעדל"ת שלמעלה מבחי' בשלח פרעה, והשיב לב אבות ג"ר על בנים ז"ת כי עכשיו רק גילוי ז"ת ולכן ניתן רק ז' עממין, אבל לע"ל כל העשר