אם כסף תלוה כו'

קלג

בס"ד. (ש"פ משפטים, רכ"ז).

ענין הקרבן - ו"פ

[משפטים]

אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהי' לו כנושה, וצריך להבין יתור הלשון מה שאומר את עמי את העני עמך הל"ל אם כסף תלוה את העני עמך, וארז"ל במד"ר ס"פ ל"א אם כסף תלוה ולא תקח ממנו רבית את עמי מה אני איני מט לעולם אף אתה אינו מט לעולם, והיינו שהמכוון מפסוק זה שיעשה גמילת חסדים ממש בלי שום פני' לעצמו, וזהו לא תהי' לו כנושה וארז"ל במשנה יו"ד פ"ה דב"מ יש רבית דברים כו' ולא יתנהג עמו כעבד לוה לאיש מלוה רק שיהי' גמילת חסד ממש ועי"ז את עמי. ולכאו' צ"ל איך התירו רז"ל תילתא באגר ופלגא בהפסד ולמה לא הרחיקו לגמרי מאיסור נשך. אך הענין הוא דבעה"כ של הסה"ד הביא בשם שמ"ל שירידת