ועשית ציץ כו'

קנב

בס"ד. (ש"פ תצוה, רכ"ז).

ציץ ב' פירושים - ד"פ

[תצוה]

ועשית ציץ זהב טהור כו', פי' ציץ יש בו ב' פירושים, הא' לשון הארה כמו נץ החמה, יציץ נזרו, יציץ ופרח ישראל שהוא מלשון הארה כו'. הב' מלשון הבטה וראי' מלשון מציץ מן החרכים, וכמו שפרש"י על מציץ ל' הבטה ע"ד מ"ש ראה ראיתי את עני עמי כו'.

ולהבין ב' הפירושים צ"ל תחלה פי' הא' שהוא לשון הארה, הנה הציץ הי' אהרן נושא אותו על מצחו, והנה אהרן הי' אחד מז' רועים שהיו מפרנסים נש"י