מגילה נקראת בי"א כו'

קעח

בס"ד, ויקרא ופ' זכור.

ועשית ציץ - ה"פ

ויקרא, פ' זכור

מגילה נקראת באחד עשר כו' בחמשה עשר לא פחות ולא יותר, כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה עשר. וצ"ל מפני מה לא פחות ולא יותר, וגם צ"ל מה שבכרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון קורין בט"ו הלא הנס הי' בבבל דהיינו בשושן שהוא בעילם המדינה וא"כ מה שייך לשנות הכרכים שמוקפות חומה שבא"י.

הנה כתי' ויקרא אל משה שהוא ל' חיבה כמ"ש בזהר ל' אוקיר אנוש מפז (ישעי' י"ג פסוק י"ב) וכתיב ולא קם נביא עוד בישראל כמשה וארז"ל במד"ר ס"פ במדבר ס"פ י"ד דרס"ד ע"ד (הוא דנ"ה ע"ד) תני ולא קם נביא כו' בישראל לא קם אבל באוה"ע קם ומנו בלעם [וכ"ה בזח"ג בלק קצ"ג ע"ב, ובלק"ת מהאריז"ל פ' בלק כי משה הי' נבואתו מיסוד אבא שהוא דעת עליון שבז"א, וכן בבלעם נא' ויודע דעת עליון, ובמאו"א ב' סט"ו בלעם קליפה מקבלת ליסו"א דעת דז"א, ומקבל אורו כנגד מקום גילוי דעת בין עקבי לאה עכ"ל, ובי"נ העיר מזח"ב יתרו דע"ט, ומלק"ת פ' בלק הנ"ל. וי"ל כי בלעם הי' השגתו מאצי' דקליפה שנת' ענין אצי' דקליפה בד"ה אם בהרת קדמה, ומעמד קלי' דאצי' הוא בבריאה], ובמד"ר ע"פ ויקרא אל משה מה