ויהי אומן את הדסה כו'

קפז

בס"ד.

ויהי אומן את הדסה היא אסתר, וכתי' ותיטב הנערה בעיניו ותשא חסד לפניו, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, וארז"ל במגילה די"ג ע"א ודט"ו ע"א ר' יהושע בן קרחה אמר אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליה.

והענין הוא דהנה כתיב שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל וארז"ל בסנהדרין פ"ב דף ך' ע"א, ובילקוט ש"א רמז קל"ו, שקר החן זה דורו של משה, והבל היופי זה דורו של יהושע, אשה יראת ה' היא תתהלל זה דורו של חזקי' שהיו יושבין ועוסקין בתורה, איכא דאמרי שקר החן זה דורו של משה ויהושע, והבל היופי זה דורו של חזקי', אשה יראת ה' היא תתהלל זה דורו של ר' יהודה בר' אלעאי שהיו ששה מתכסין בטלית א' ויושבין ועוסקין בתורה. ולהבין זה הנה כתיב אם לא תדעי לך היפה בנשים, והנה היפה בנשים גימ' ארור המן, וגם גימ' ברוך מרדכי.