ויהי אומן את הדסה

קצ

המעלות בציור תמונת האברים וגם בזיו וקלסתר פנים ג"כ, והענין בעבודה בכנס"י שנק' רחל, הנה תואר שהוא בחי' ציור האברים היינו ז"א רמ"ח פקודין שהם רמ"ח אברין דמלכא, ומראה הוא בחי' שס"ה מל"ת כי שרש השס"ה ל"ת הם מבחי' י"ה שהוא בחי' חכ', וכתיב חכמת אדם תאיר פניו שהוא בחי' הזיו וההארת פנים (ע' בלק"ת בשה"ש בביאור ע"פ שחורה המתחיל הנה בין המאציל פ"ו, וס"פ ג', ובביאור ע"פ אלה מסעי הג' המתחיל הנה גבי המסעות פ"ד, דצ"ג ע"ב).

והנה פי' יפת תואר בעבודה בנש"י היינו שצ"ל שיהי' בחי' יופי, דהנה ענין היופי הוא דוקא מהתכללות הגוונים ביחד משא"כ גוון אחד אינו נק' יופי כו', וזהו ענין על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמ"ח, שהם בחי' ג' קוין, והנה בכל אחד מהג' בחי' תורה ועבודה וגמ"ח צ"ל העבודה בבחי' שמחה וכמ"ש תחת אשר לא עבדת כו' בשמחה, ובגמ"ח כתיב ואל ירע לבבך בתתך לו, וכן בת"ת ארז"ל בשבת ד"ל ע"ב גבי אין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות כו' אלא מתוך שמחה של מצוה, אמר רב יהודה וכן לדבר הלכה, וכ"ה בפסחים דקי"ז ע"א, וע' בת"א בד"ה לסוסתי בפ' בשלח מענין שמחה של מצוה שהוא בחי' אתעדל"ע שלמעלה מבחי' אתעדל"ע הנמשך ע"י אתעדל"ת, ושזהו כמו קרי"ס שבעתיקא תליא, לכן נא' בקרי"ס מה תצעק אלי כו'. וע' בד"ה ויתן אל משה שזהו המשכה מבחי' תר"ך עמודי אור כו', ושבחי' זו ניתן בבחי' מתנה שכאשר איש ישראל יעשה המצות בבחי' שמחה אזי יומשך בחי' אלו, ועי"ז נק' יופי כו'.

ב) ולהבין מהו ענין ב' בחי' יופי דיפת תואר ויפת מראה, הענין הוא שהגם שע"י שנמשך הארת המוחין במדות עי"ז הם מתכללי' שזהו ג"כ יופי, מ"מ