[ע' בלק"ת מהאריז"ל]

קצו

ע' בלק"ת מהאריז"ל פ' חיי ד"מ ע"א בד"ה ענין שני חיי אברהם, שיפה תואר ויפה מראה דיוסף זהו מבחי' ש"ע נהורין דפנים, ע"י שמתפשטים ה"ח ביסוד ז"א, וע"ש בדף מ' ע"ב בד"ה ענין ש"ע נהורין בסופו כ' שיו"ד פעמים המילוי דשם ס"ג הם ש"ע, וא"כ מ"ש והבל היופי שהיופי הוא מבחי' הבל היינו המילוי דשם ס"ג שעולה מספר ל"ז כמספר הבל, אבל ע"י אשה יראת ה' מס"נ כמו דורו של ריב"א ובימי אסתר זכו לבחי' גילוי שם ס"ג עצמו, בחי' ואמת, ז"פ ס"ג גימ' ואמת כמ"ש בלק"ת הנ"ל, וע"י המס"נ בכל הז' מדות זכו לבחי' ואמת.