ביום השני הקריב כו'

רה

בס"ד. ש"פ פרה, ך"ז.

ביום השני הקריב נתנאל כו' נשיא יששכר הקרב כו'. וארז"ל במד"ר פ' נשא פי"ג אמר רפב"י למה הוסיף הקרב וחסר יו"ד אלא כנגד פרה אדומה שעשו באותו היום לכך הוסיף הקרב וחסר יו"ד והעמיד התיבה על ד' אותיות כנגד ד' דברים שהיתה פרה צריכה, אדומה, תמימה, בלא מום, בלא נשיאות עול כד"א ויקחו אליך פרה אדומה כו'. וצ"ל מהו שייך ענין פרה אדומה לנתנאל נשיא יששכר. ועוד נת' במד"ר שבפרה מרומז ד' מלכיות, אדומה זו בבל שנאמר אנת הוא רישא דדהבא, תמימה זו מדי כו', וצ"ל מה שייך תמימה למדי דהתינח אדומה זו בבל כי נאמר אנת כו' דדהבא שהזהב הוא אדום, אבל תמימה זו מדי מה שייך תמימה למדי. אך הענין הוא דהנה מדי הוא גלות אחשורש.

ויובן בהקדים ענין שם אחשורש ואסתר, דהנה כתיב בשה"ש (סי' ב' ט"ז) עד שיפוח היום ונסו הצללים סוב דמה לך דודי לצבי או לעופר האילים על הרי בתר, פי' הרי בתר פי' במדרש ע"ד ברית בין הבתרים שנאמר ויבתר אותם בתווך שהוא ל' פירוד, כמו"כ הרי בתר הוא בחי' פירוד ונקראים בלשון הזהר טורי דפרודא, דהנה כתיב ונהר כו' ומשם יפרד שהוא מקור לבחי' טורי דפרודא, כי ד' מחנות שכינה הגם כי הם בבחי' ביטול כמ"ש וצבא השמים לך משתחוים שהם בבחי'