ששת ימים תאכל מצות כו'

רלב

בס"ד.

ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' אלקיך, ולמדו רז"ל מזה במכילתא והובא בס"פ ערבי פסחים דק"ך ע"א, מה שביעי רשות אף ששה רשות, ומה שאכילת מצה היא חובה הוא רק לילה הראשונה כמ"ש בערב תאכלו מצות, שמזה למדו שגם עכשיו שאין קרבן פסח מ"מ החיוב בלילה הראשונה לאכול מצה, וכ"פ בש"ע הלכות פסח סי' תע"ה סעי' ז', וצ"ל למה כתי' ששת ימים תאכל מצות, וכתי' מצות יאכל את שבעת הימים, שמשמע שיש איזה יתרון באכילת מצה גם