ששת ימים תאכל מצות כו'

רלב

בס"ד.

ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' אלקיך, ולמדו רז"ל מזה במכילתא והובא בס"פ ערבי פסחים דק"ך ע"א, מה שביעי רשות אף ששה רשות, ומה שאכילת מצה היא חובה הוא רק לילה הראשונה כמ"ש בערב תאכלו מצות, שמזה למדו שגם עכשיו שאין קרבן פסח מ"מ החיוב בלילה הראשונה לאכול מצה, וכ"פ בש"ע הלכות פסח סי' תע"ה סעי' ז', וצ"ל למה כתי' ששת ימים תאכל מצות, וכתי' מצות יאכל את שבעת הימים, שמשמע שיש איזה יתרון באכילת מצה גם

רלג

בשאר הימים, ולכאו' אינו מובן מהו מאחר שהחיוב הוא רק לילה הראשונה מה התועלת במה שיאכל מצה גם בשאר הימים, וגם צ"ל מ"ש מצות יאכל את שבעת הימים דהל"ל בשבעת הימים, שאז צריך האדם לאכול מצה.

[המשך המאמר נמצא בהמאמר שלאח"ז בתחלתו תיבות: הנה ארז"ל בירושלמי, ואילך].