מצות יאכל כו'

רלג

בס"ד. (ימים ראשונים דחה"פ, רכ"ז).

יצי"מ ובריאת שמו"א - ה"פ

ימים ראשונים דחה"פ

מצות יאכל את שבעת הימים, ולהבין מהו ענין אכילת מצה וגם להבין מ"ש שבעת הימים דהל"ל בשבעת הימים, הנה ארז"ל בירושלמי בפרק ערבי פסחים כל האוכל מצה בע"פ כאלו בועל ארוסתו בבית חמיו, וצ"ל מה שייך לדמות אכילת מצה בע"פ לבועל ארוסתו בבית חמיו. ויובן בהקדם ענין אכילת מצה ופעולתה בנפש האדם, דהנה בזהר נק' המצה בשם מיכלא דמהימנותא, ופי' מיכלא דמהימנותא ע"ד מ"ש שכן ארץ ורעה אמונה, שפי' ורעה אמונה שמפרנס את האמונה, וע"ד משה רעיא מהימנא שמפרנס נש"י, כך בחי' מצה היא מיכלא דמהימנותא שמפרנס את בחי' האמונה, אמונה הוא בחי' מקבל בחי' מל' כמ"ש ואמונה כל זאת ל' נוקבא שמקבלת מבחי' אמת וכמ"ש בת"ז איהו אמת ואיהי אמונה, והמצה היא מיכלא דמהימנותא שהיא הפרנסה שמפרנס את האמונה.

ולהבין ענין האמונה, הנה כתי' אנכי הוי' אלקיך אשר הוצאתיך מאמ"צ, ולכאורה צ"ל מפני מה לא כתי' אשר בראתי שמים וארץ שזהו לכאורה