קיצור מד"ה מצות יאכל הנ"ל

רמג

בס"ד. קיצור מד"ה מצות יאכל.

מצות יאכל, הל"ל בשבעת הימים, בירושלמי כל האוכל מצה בע"פ כו' וצ"ל מהו הדמיון לבועל ארוסתו, המצה נק' מיכלא דמהימנותא ע"ד ורעה אמונה, רע"מ, אמונה מל' מקבל איהי אמונה והמצה מפרנס האמונה. וביאור ענין האמונה היא בבחי' סוכ"ע, דבממכ"ע אינו שייך אמונה דמבשרי אחזה בחי' ראי' וידיעה מורגשת כאלו רואה, הענין הוא דצ"ל מ"ש אשר הוצאתיך מאמ"צ ולא נא' אשר בראתי יש מאין שזהו פלא יותר, יצ"מ יש מיש, והבריאה יש מאין, אך באמת יצ"מ פלא יותר, דפי' יש מאין מהארה בעלמא, בחי' דיבור בדבר ה' כו', והגם שהדיבור נמשך מבחי' חכ' זהו רק הארת החכ', והדיבור רק לזולתו, כמו"כ יובן למעלה שזהו בחי' אחרונה, וזהו מלכותך שכמו המלך רק התפשטות שמו, ויצא שם דוד, כמו"כ כל השתלשלות העולמות הם רק מבחי' שמו, וכמו שדיבור האדם נעשה נפרד כמו"כ יובן למעלה הגם שאין לך דבר שחוץ כו', מ"מ בהשתלשלות נעשה עולמות מוגבלים מהארץ לרקיע מהלך ת"ק כו', וכל בחי' מובדל בפ"ע, ולכן ארז"ל במד"ר וארא פי"ב ע"פ השמים שמים, משל למלך שגזר בני רומי לא ירדו לסורי' ובני סורי' לא יעלו לרומי, כך הגם שהשמים משפיעים בארץ מ"מ הוא השמים לה', והארץ לבני אדם כו' רק שבמ"ת ביטל הגזירה כו', וכ"ז הוא בחי' יש מאין, אבל ענין אנכי עצמותו ומהותו שאינו הארה, מצד בחי' זו נמשך להיות אשר הוצאתיך מאמ"צ לצאת מהמיצרים וגבולים, דכמו שיש מצרים בקליפה כמו"כ יש בקדושה הגבלת העולמות, גבול שמתי לחול הים, כמו"כ כל העולמות הם בגבול ומדה ובכדי לצאת מהגבולי' שיהי' נמשך דירה בתחתונים גילוי אלקותו זהו מבחי' אנכי בחי' כתר, כי כולם בחכ' עשית, שהחכ' היא כעשי' ולכן יכול להיות בעשי' גילוי אלקות כמו בחכ' שמאיר באצי'.

ב) והנה בנפש האדם יש ג"כ בחי' מצרים, וכמארז"ל באדר"נ כל מה שברא הקב"ה בעולם ברא באדם והיינו בחי' מיצר הגרון כמ"ש בכהאריז"ל, דהנה יש מוח ולב, ואם הי' מגיע ללב ההתבוננות כמו שהוא במוחו הי' האדם בא"א והי' מהפך מדותיו, והמונע והמעכב אור הגילוי הוא בחי' מיצר הגרון כו', ומבחי' אנכי נמשך לצאת מאמ"צ הוא בחי' מיצר הגרון להיות נמשך הגילוי בהתפעלות לבו באהוי"ר, ועי"ז יומשך בעולם ג"כ גילוי אלקותו דירה בתחתונים, וזהו אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ טובה ורחבה בחי' רחבה מצותך מאד שע"י התומ"צ ממשיכי' גילוי אלקות למטה כמו למעלה, דירה בתחתונים, והנה כתי' אשר הוצאתיך דוקא להיות כי ישראל עלו במח' למעלה מבחי' השתל' העולמות מבחי' הדיבור כנ"ל,