להבין ענין ספה"ע כו'

רנט

בס"ד.

להבין ענין ספירת העומר שסופרים מ"ט יום הוא ז' פעמים ז', שה"ע המשכת מוחין למדות, ועי"ז נמשך אחר ספה"ע בחי' היותר עליונה כו'. ולהבין ענין המשכת מוחין למדות הנה מבשרי אחזה שיש טבע בנ"א שהם בטבעם גומלי חסדי' ודרכם להטיב לרעים ולטובים מבלי שום התחלקות כלל והיינו מפני טבע הטוב להטיב. אך הנה כ"ז הוא כשמנהיגי' א"ע ע"פ טבעם, אמנם כשמתבונן על הדבר בשכלו היטב אם ראוי להיות כן גם ע"פ שכלו אזי מתגלה שכלו להנהיג מדותיו, ואז לא ישפיע לכולם בשוה כ"א רק לראוי, ולרשע ישלם כגמול ידיו, הגם כי בעצם מדתו הוא להטיב גם לרעים, מ"מ כשמוח שליט על הלב הנה אז יהפוך לבו ולא ישפיע הטוב למי שאינו ראוי לזה ע"פ השכלת שכלו כו', וכמו"כ בהיפוך מי שהוא בטבע אכזרי הנה כשהמוח שליט על הלב לא יפעול פעולת הרע למי שאינו ראוי, ואדרבה כשיחייב שכלו להשפיע טוב יהפך לבו ג"כ לפעול הטוב כי המוח שליט על הלב לכל אשר יחפוץ יטנו. ומכ"ז יובן עד"מ למעלה ענין המשכת מוחין