[שיר השירים]

רסג

בס"ד.

שיר השירים, וארז"ל במד"ר בסוף פסוק שה"ש, המעולה שבשירים והמשובח שבשירים כו', נאמר שירים למי שעשאנו שיורים לעולם הה"ד ה' בדד ינחנו, והיינו לפי שקודם פסוק ה' בדד נא' כנשר כו' ישאהו על אברתו, ודרש שע"י שישאהו על אברתו עי"ז יבוא לבחי' ה' בדד כו', שז"ע שיורים שישתארו לע"ל, וכמו ביעקב שאמרו במד"ר וישלח פע"ז ר' ברכי' בשם ר' סימון אומר אין כאל ומי כאל ישורון ישראל סבא (וי"ל ישורון הוא ג"כ ל' שיר ושז"ע שיורים לעולם), מה הקב"ה כתיב בי' ונשגב ה' לבדו (ישעי' ב') אף יעקב ויותר יעקב לבדו, ויותר הוא בחי' שיורים שנשאר בבחי' לבדו, וכמו"כ אנו נאמר שירים למי שעשאנו שיורים לעולם