שיר השירים כו'

רסד

בס"ד. (ש"פ קדושים, רכ"ז).

חד וחרוב - ז"פ

קדושים

שיר השירים כו', ברבות המשובח שבשירים כו', נאמר שירים למי שעשאנו שיורים לעולם הה"ד ה' בדד ינחנו כו', ולעיל מיני' כתיב כנשר יעיר כו' בדד ינחנו. ובמד"ר וישלח פע"ז ר' ברכי' בשם ר' סימון אמר אין כאל ומי כאל ישורון ישראל סבא, מה הקב"ה כתיב בו ונשגב ה' לבדו, אף יעקב ויותר יעקב לבדו. ויובן זה כמ"ש רז"ל בגמ' בחלק צ"ב ע"ב ואותן אלף שנים כו' הקב"ה עושה להן כנפיים כנשרים ושטים כו', וזהו ענין שיורים לעולם, וע' ברש"י בתלים סי' מ"ו ג'. ופי' לחדש בהן