כי ידעתיו

טז

בס"ד. (ש"פ וירא) ך"ז.

ארוממך אלקי המלך

[וירא]

כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך הוי' לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה' על אברהם את אשר דיבר עליו. הנה צ"ל פי' לשון כי ידעתיו שאונקלוס תרגם לשון כי ידעתיו ארי גלי קדמי, ורש"י פי' כי ידעתיו לשון חיבה, דלפי פי' הת"א אין למען נופל על הלשון, לכן פי' שהוא לשון חיבה כמו ואדעך בשם למען אשר יצוה ע' בפרש"י בחומש. ויובן זה בהקדם משארז"ל קיים אברהם כל התורה כולה עד שלא ניתנה, ולכאו' צ"ל איך קיים כל המצות כמו מצות תפילין שהם ד' פרשיות קדש והי' כי יביאך שמבואר סיפור יצ"מ ועדיין לא הי' שעבוד מצרים ועד"ז כל המצות כו'.

אך הנה ארז"ל בסוף מס' מכות דרש ר' שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות ניתנו למשה מסיני, בא דוד והעמידן על אחת עשרה, בא ישעי' והעמידן על שש, חזר והעמידן על שתים שנא' כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבא וצדקתי להגלות, בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' וצדיק באמונתו יחי'. ולכאו' צ"ל מה שדוד העמידן על י"א היתכן שלא יקיימו כל המצות רק הי"א שחשב דוד, וגם כי הי"א דברים שחשב דוד אינם נחשבים בהתרי"ג מצות, רק שדוד אמר שכ"א יקיים הי"א מדות אלו וממילא יבא על ידם לקיום כל התרי"ג מצות,