[קיצור מד"ה שיר השירים]

ערב

בס"ד.

קיצור. פי' שיורים לעולם כמו האלף שנים דחד חרוב, יום שכולו שבת, וצ"ל איך נק' חד חרוב, אדמ"ו נ"ע הקשה מאחר שבשבת שבת מהדבור והמאמרות איך נמשך קיום העולם, ותירץ שהחיות נמשך מהמחשבה, וגבי ר"ה הקשה ג"כ כן, ותירץ שההסתלקות הוא בפנימיות, והחיות נמשך מחיצוניות, וכמו"כ י"ל גבי שבת, שבשבת השביתה היא בפנימיות, וחיות העולם נמשך ג"כ רק מחיצוניות המקיף לבד, כי בפנימיות א"ק יש חילוק יאר ה' פניו אליך דייקא, ולכן בשבתות דעכשיו שהשביתה והעלי' הוא בפנימיות לבד נמשך קיום העולם מהמקיף, משא"כ לע"ל בשבתו של הקב"ה שגם החיצוניות יתעלה ויאיר בחי' פנימיות דעכשיו גם בחיצוניות, לא יוכל עוה"ז הגשמי לקבל חיות מבחי' זו וכמו המן שהי' מבחי' פנימיות לא ירד בשבת.

ב) ואז צדיקים מה הם עושים הקב"ה עושה כו' ע"פ המים, וצ"ל מדוע ישארו המים, ובמדת"ל ע"פ ע"כ לא נירא בהמיר ארץ, וצדיקים מה הם עושים ואתם הדבקי' בה', ואומר כי ההרים ימושו כו' וחסדי מאתך לא ימוש, ובמהרמ"א הביא המד"ר כל העולם מים במים עד שאמר יהי רקיע.