בזהר זימנא חדא הוי עלמא צריכא למיטרא כו'

רצא

בס"ד.

בזהר פ' אחרי דנ"ט ע"ב תניא א"ר יוסי זימנא חדא הוי צריכא עלמא למטרא אתו לקמיה דר"ש ר' ייסא ור' חזקי' ושאר חבריא, וע"י שדרש להם בפסוק מה טוב ומה נעים שבת אחים כו' שז"ע היחוד דזו"נ, והוא ג"כ ונתתי גשמיכם בעתם ונתתי מטר ארצכם עי"ז ירד המטר, נמצא שפעל ירידת המטר ע"י אומרו ד"ת מענין זה, שאמר להם דהא יומא אסתכלנא דיתהדר כולא למשרי אנפין באנפין, וסיים המאמר בדף ס"ב ע"א תנא בי"ג מכילין אתקשר קשרא דמהימנותא לאשכחא ברכאן