[איך אלו ואלו דא"ח]

שיב

בס"ד.

איך אלו ואלו דא"ח, אלקי' סתם בחי' שמש ומגן ששם אלקים מסתיר בתחלה עלה במח' לברוא במדה"ד ברא אלקי', שיתף מדה"ר הוי' אלקי', אבל אלקי' חיים ג"כ צמצום אך זהו כמו משנה וגמ' דרך קצרה, והנה אלפים שנה קדמה תורה לעולם היינו בחי' חו"ב, שקדמה למקור העולם בחי' ז"א רק שנמשכי' לז"א כשר פסול, ולמעלה המדות עצמם משפיעי' א"כ ע"י התורה נמשך שיהי' מכלכל חיים בחסד, ומחי' מתים בגבורה, והנה כשנמשך במדות חו"ג ב"ש וב"ה ושם יש מ"ט פנים מזוקק שבעתים זפ"ז, ויש מ"ט שע"ב שנמשך שער לכל בחי' מאלו הבחי' ולכן אלו ואלו דברי אלקי' חיים, אבל בבחי' עצם הבינה היינו בחי' ג' ראשונות דבינה או שער הנו"ן דבינה, שם אינם בהתחלקות כלל, כי אלקי' חיים היינו בחי' חו"ב, חי'