[איך אלו ואלו דא"ח]

שיג

בחי' חכ' ואלקי' בינה, והיינו בחי' חיבור חו"ב אין ויש, או וחכם בבינה, שם אינם בהתחלקות כלל, וכמו ע' רבתי שכ"א כלול מיו"ד שבחי' זה גבוה יותר מבחי' ההתכללות זפ"ז, שכשכלול מיו"ד מורה על ההתכללות ביותר ששם לא יש ההתחלקות כ"כ כו', וזהו את כל הדברים האוסרי' והמתירי' בבת אחת.

וזהו שארז"ל במדת"ל סי' י"ב ע"פ אמרות ה' אמרות טהורות א"ר ינאי לא ניתנו ד"ת חתוכי' למשה אלא כל דבר ודבר שאמר לו הקב"ה הי' אומר לו מט"פ טהור ומט"פ טמא, אמר לפניו רבש"ע עד מתי נעמוד על בירורה של הלכה, א"ל אחרי רבים להטות רבו המטמאין טמא, רבו המטהרים טהור כו' שנא' מזוקק שבעתים, והיינו שענין המ"ט פנים זהו מ"ט שע"ב וזהו דודי צח היינו ב"פ מ"ט שע"ב שמהם נמשך מ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהור, והנה במג"ע אופן רמ"ה פי' כי המ"ט שע"ב יש בהם חו"ג ע"כ יש מט"פ טמא ומט"פ טהור, ובערוגת הבושם פי' שיש מ"ט שערים הנמשכים מבינה ויש מ"ט שערים הנמשכים מהחכ', וע' בס' גרושין להרמ"ק סי' ס"ב ע"פ דודי צח, וע' בעה"מ שער ט"ז הוא שער רישא דז"א פי"ב, שהוא סובר ג"כ שזהו מחמת בחי' חו"ג, וע"י ספה"ע שסופרים מ"ט יום שמבררים נה"ב וממשיכים מ"ט שע"ב אזי בחג השבועות נמשך שער החמשים דבינה וע"כ בו ניתנה תורה שבו נכללו כל הדברים האלה בחי' מ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהור (ולפי פי' הערוגת הבושם י"ל שמ"ט פנים טהור שנמשכי' מחכ' זהו מבחי' הארת החכ' שמאיר בבינה שזה"ע וחכם בבינה, ושער הנו"ן דבינה הוא בחי' המחבר אין ויש בחי' חכ' ובינה), ושיעור הפסוק הוא וידבר אלקים היינו בחי' עצם הבינה בחי' שער הנו"ן דבינה, או ג"ר דבינה, את כל הדברים ששם כלולים כל הדברים היינו כל דברי האוסרים והמתירים שאלו ואלו דא"ח הם, כי בחי' זו כולל אפי' כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כו', וי"ל כל היינו בחי' שער החמשים דבינה, שבחגה"ש מתגלה בחי' זו, ולכן נק' שבועות ע"ד מזוקק שבעתים שבו כלולים כל שבע שבועות דספה"ע, וזהו שארז"ל במד"ר פ' יתרו ס"פ ך"ח ע"פ קול גדול ולא יסף ר"י אומר קול אחד נחלק לשבעה קולות, והיינו כי קול גדול נק' הבינה שבה מאיר עתיק שנק' גדול כמ"ש ולגדולתו אין חקר, וקול זה נחלק לשבעה קולות היינו שבעה מדות.

קיצור. לא ניתנו ד"ת חתוכי' כ"א מט"פ טמא ומט"פ טהור, במג"ע פי' שמט"פ טמא ומט"פ טהור זהו שיש בהם חו"ג, ובערוגת הבושם פי' שזהו מחמת בחי' חו"ב, וע"י ספה"ע בירור הנה"ב נמשך בחג השבועות בחי' שער הנו"ן, ולכן בו ניתנה התורה כל הדברים ביחד האוסרי' והמתירים שאלו ואלו דא"ח ששער הנו"ן