רני ושמחי בת כו'

שכא

בס"ד. (ש"פ בהעלותך, רכ"ז).

בתי אחותי אמי - ו"פ

[בהעלותך]

רני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך, פי' בת הוא ע"ד דאיתא במד"ר ס"פ פקודי ובכ"ד, שאל רשב"י את ר' אלעזר בר"י, כלום שמעת מאביך מהו בעטרה שעטרה לו אמו, א"ל משל למלך שהי' לו בת וחיבבה ביותר לא זז מחבבה עד שקראה בתי לא זז מחבבה עד שקראה אחותי לא זז מחבבה עד שקראה אמי, כך הקב"ה בתחלה קראן לישראל בת שנא' (תלים מ"ב) שמעי בת וראי הטי אזנך שכחי עמך ובית אביך ויתאוו המלך יפיך, לא זז מחבבן עד שקראן אחותי שנאמר פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי (בשה"ש ה'), לא זז מחבבן עד שקראן אמי שנא' הקשיבו אלי עמי ולאומי אלי האזינה (ישעי' נ"א) ולאמי כתיב, וזהו בעטרה שעטרה לו אמו שהוא מה שקראן אמי.

והנה ג' בחי' אלו הם בבחי' [המל'], שכאשר המל' היא מקבלת מבחי' ז"א אז היא נק' בתי שהיא בחי' מקבל, ובחי' אחותי היא כאשר ז"א ומל' שוין בקומתן שזהו שני המאורות הגדולים שגם המל' היא בחי' הלבנה מדרגת נש"י (שלכן ישראל מונים ללבנה שרש מדריגתן) היא שוה בקומתה לבחי' ז"א ושניהם מקבלים מבחי' חכמה שכמו שבחי' ז"א מקבלים מבחי' חו"ב ככה גם המל' מקבלת ג"כ מבחי' חו"ב שזהו מ"ש וגם אמנה אחותי בת אבי שכאשר היא בחי' ומדריגת אחותי אז היא מקבלת מבחי' אבי בחי' חכמה, ובחי' אמי היא כאשר המל' עולה לבחי' בינה אז היא נעשה בחי' משפיע לבחי' ז"א, וזהו בעטרה שעטרה לו אמו שהוא כאשר המל' עולה להיות במדריגת בינה כו'.

ולהבין ג' בחי' אלו בעבודה שיש בנש"י, כי כנס"י היא בחי' מל' ומאחר שנמצא בבחי' מל' ג' מדרגות אלו עכצ"ל שבנש"י יש ג"כ ג' בחי' אלו. והענין הוא דהנה כתיב נר הוי' נשמת אדם שנש"י הם נר הוי', וכמו שפרש"י ע"פ בהעלותך את הנרות שאתם מאירים למי שמאיר לכל העולם, הרי כי נש"י הם נר הוי', ופעם כתיב