קיצור מד"ה רני הנ"ל

שכט

בס"ד. קיצור מד"ה רני ושמחי.

לא זז מחבבה עד שקראה בתי אחותי אמי, בת היא שכשהמל' מקבלת מז"א, אחותי כששוין בקומתן והמל' מקבלת מחו"ב כמו ז"א, אחותי בת אבי, אמי כשהמל' משפיע בז"א. ובחי' אלו בעבודה בנש"י, הנה נר הוי', וצ"ל הלא כי אתה נרי כו', הנה כל הנשמה כו', פי' תהלל ל' בהלו נרי כי התהוות כל העולמות מהארה בעלמא, לא שניתי, שלא כמו הנשמה שמתלבשת ומתפעלת כו', אבל למעלה לא מחשבותי מחשבותיכם שאינו מתלבש, וזהו נפלאותיך כתר מחשבותיך חכ' אין ערוך אליך.

ב) ובזה יובן ל' רז"ל גלוי וידוע, פי' שידוע מאליו וממילא בלתי התלבשות, ופי' הוא היודע בחי' ד"ת מחמת ההתלבשות בע"ס, והוא הידוע בבחי' ד"ע שנסקרי' בסקירה א', ואעפ"כ ידוע כל דבר בפרטיות, כבני מרון בפרטיות, וזהו היוצר יחד לבם ואעפ"כ המבין אל כל מעשיהם, ובזה תי' רבינו ז"ל מה שלכאו' זהו כמו מח' זרות, אך באמת ז"א לפי שאינו בבחי' התלבשות כו', וכמו שהשבטי' דימו שיוסף הוא איש פשוט, לפי שעסק בעניני העולם, ובאמת לא בלבלו לו כלל עניני העוה"ז ובעת מעשה הי' מרכבה, להיותו בחי' ומדריגה גבוה שבאצי', וזהו התחת אלקי' כו', וכ"ש שכמו"כ יובן למעלה כו' שזהו רק בדרך גלוי וידוע מאליו וממילא כו', ולכן צ"ל ג"פ קדוש עד שיהי' הוי' צבאות שזהו מה שמתייחד עם מלאכי' ונשמות דבי"ע ע' בת"א בפ' בא בד"ה ויהי בעצם כו' יצאו כו'.

ג) והנה כתי' כי בי"ה כו' וארז"ל במנחות ביו"ד נברא העוה"ב, ובה' נברא העוה"ז, עוה"ב להנחיל אוהבי יש קנה חכ' קנה בינה גימ' יש, ע"ד שיעקב אמר היש הוי', וצ"ל הלא לית אתר פנוי כו', מכה"כ, אך כמו הנפש מחי' את כל הגוף מ"מ עיקר השראת הנפש הוא בראש, כמו"כ יובן הגם כי מכה"כ מ"מ הבהמ"ק הי' שער השמים ששם הי' גילוי ש' הוי' וזהו היש הוי', וכמו"כ יובן ענין