ואברהם זקן כו'

כב

בס"ד (ש"פ חיי שרה, רכ"ז).

עד אברהם לא הוי זקנה - (פרק: א-ה) - קיצורים

[חיי שרה]

ואברהם זקן בא בימים וגו', הקשה מהרמ"א מה ענין הקדמה זו אשר הקדים לבקשת אשה לבנו, וגם אומרו בא בימים מיותר. ובכלי יקר הוסיף להקשות על לשון בא בימים דהל"ל יצא מן הימים. והנה בגמ' פ"ז דב"מ פ"ז ע"א עד אברהם לא הוה זקנה אתא אברהם ובעי רחמי והוה זקנה שנאמר ואברהם זקן. והקשה מהרש"א מפסוק מנער ועד זקן וממ"ש באברהם גופי' ואדוני זקן, ותירץ שחתימת זקן הי' גם מקודם ושיצחק הי' אז ג"כ בחתימת זקן, אלא שביקש רחמים שיהי' הזקנה בליבון שער כו' בכדי שיהי' ניכר כו'. והנה ברבות תולדות פס"ה ג"כ