ראשית עריסותיכם כו'

שלב

בס"ד. (ש"פ שלח, רכ"ז).

ק"ש תפלה ותורה - ד"פ

[שלח]

ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה, וביחזקאל סי' מ"ד פסוק למ"ד כתיב וראשית עריסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך, וצ"ל מהו ענין הברכה אשר תניח אל ביתך ע"י החלה שתתן אל הכהן כו'. הנה מצות חלה ניתנה לנשים והיא מהג' מצות שנצטוו הנשים נדה חלה והדלקת הנר, והיינו כי ארז"ל בירושלמי פ"ב דשבת ובמד"ר בראשית פי"ד אדה"ר הי' חלתו של עולם, והנה כשם