ראשית עריסותיכם

שלח

בס"ד.

ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה, וביחזקאל סי' מ"ד פסוק למ"ד כתיב וראשית עריסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך, וצ"ל מהו ענין הברכה שנמשך ע"י החלה אשר תתן אל הכהן, הנה מצות חלה ניתנה לנשים שהיא מן הג' מצות נדה חלה הדלקת הנר, לפי שחוה כיבתה דמו של עולם וחלתו של עולם ונרו של עולם, כמארז"ל בירושלמי פ"ב דשבת ובמד"ר בראשית פי"ד, לכן ניתן ג' מצות אלו לנשים לתקן חטא חוה. והנה ארז"ל במד"ר הנ"ל כשם שלגבי חלה שמשעה שהאשה מקשקשת עיסתה במים מגבהת חלתה, כך באדה"ר שהי' חלתו של עולם ג"כ כתי' ואד יעלה מן הארץ והשקה כו' ואח"כ כתי' ויצר כו' את האדם עפר מן האדמה, שאדה"ר נברא ממקום כפרתו היינו מן העפר אשר בקרקע המשכן, וגיבל את העפר במים, ואח"כ הרים חלתה ממנה וברא את אדה"ר, ובהיות כי חוה כיבתה את נרו כו' לכן ניתן מצות חלה לנשים לתקן חטא זה כו'.

והנה בת"ז תיקון ט"ז אמרו כי חלה הוא חל ה', והענין כי ארז"ל עה"ד חטה היתה, שלכן אין התינוק יודע לקרות אבא עד שיטעום טעם דגן, והנה בשמות השבטי' לא הי' אותיות ח"ט והיינו לפי שהם רחוקים מן החטא ולכאו' צ"ל הלא חטה היא בחי' מל' וחטה גימי' ך"ב והיינו בחי' ך"ב אתוון דאורייתא, והאיך יתכן לומר בה בחי' חטא. אך הענין הוא דאיתא בזהר שבחי' המל' נק' ברתא דמתחטא לקמי' אבוהי, והיינו מפני כי החטא סמוך לה וכמ"ש לפתח חטאת רובץ,