כל פטר רחם כו'

שמא

בס"ד. (ש"פ קרח, רכ"ז).

מחלוקת קרח - ד"פ

[קרח]

כל פטר רחם כו' אך פדה תפדה את בכור האדם כו', וצ"ל מפני מה אחר מפלת קרח דוקא נא' שהבכורים משועבדים לכהנים. אך הענין הוא דהנה הר"ן איש שנשתתפו לקרח במחלקותו היו בכורים, והיינו מפני שארז"ל בפב"ת דזבחים עד שלא הוקם המשכן הי' הבמות מותרות ועבודה בבכורות, ומשהוקם המשכן נאסרו