קרוב ה' לכל קוראיו כו'

שמז

בס"ד. (ש"פ חוקת, רכ"ז).

קירוב וריחוק מקום. חלון נקב פרסא - ה"פ

חקת

קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת וארז"ל אין אמת אלא תורה, וצ"ל איך הוא קרוב ע"י התורה. ויובן בהקדם ענין המבואר בע"ח שמ"א פ"א שאוא"ס מאיר בכתר ובחכ' בקירוב מקום, ובבינה בריחוק מקום, ובז"א ע"י חלון ובמל' ע"י נקב, שלכן נק' המל' נקבה שהוא בחי' נקב ה', ומאצי' לבי"ע ע"י פרסא. וצ"ל הלא גם באצי' יש כמה פרסות, כנודע מענין רקיע שע"ג חיוון עילאין הם בחי' המדות עליונות שזהו מ"ש ועל ראשי החיות רקיע כעין הקרח הנורא נטוי על ראשיהם שז"ע הפרסא שבין בינה לז"א וכמ"ש בזהר, וע' מזה בסידור ע"פ הנותן שלג כצמר, שזהו מ"ש מבטן מי יצא הקרח שהוא בחי' רקיע כעין הקרח, והיינו כי באצי' עצמו יש אבי"ע, והמדות הם בחי' יצי' שבאצי', ובינה נק' בריאה שבאצי' ולכן יש בחי' פרסא המפסקת בין בריאה ליצי' שבאצי' גופא, ובזח"א פ' נח איתא שגם בין כתר לחכ' יש ג"כ בחי' פרסא כו', ונמצא כי יש באצי' עצמו כמה פרסות, אך הענין הוא דהפרסות שבאצי' הם ע"ד משארז"ל במד"ר בראשית פך"א בענין איש לבוש הבדים כהדין קמצא דלבושי' מיני' ובי'.