מי מנה עפר יעקב

שנג

בס"ד. (ש"פ בלק, רכ"ז).

ענין עפר - ד"פ

בלק

מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל, והנה יש בזה ב' פירושים הא' מנה לשון מנין, ופי' מי מנה עפר יעקב מצות התלויות בעפר, וצ"ל הלא מצות התלויות בעפר הם כלאים ופיאה ולא תחרוש בשור ובחמור יחדיו שהם מועטים ואיך יתכן לומר עליהם מי מנה כו', אך הפי' הוא שמי מנה קאי על גודל מעלת המצות התלויות בעפר שהם גדולים מאד כו', כי תרומה ומעשר ולקט שכחה ופיאה ושמיטין ויובלות זהו יותר מן חלק רביעי מן התבואה, וע' בפי' רש"י ע"פ והי' אמונת עתיך. ופי' הב' מי מנה מל' וימן להם המלך, ומל' ולחנה נתן מנה א' אפים שהוא ל' מתנה וחלק, ולכן פי' בזהר שבחי' מי הוא המנה של עפר יעקב. וענין עפר יעקב, הנה ביעקב נאמר ושמתי את זרעך כעפר הארץ וארז"ל במד"ר אברהם נתברך בכוכבי השמים שנא' הבט נא השמימה וספור הכוכבים כו', יצחק נתברך בחול הים שנאמר וכחול הים כו', יעקב נתברך בעפר הארץ שנא' ושמתי את זרעך כעפר הארץ ופרצת כו', ופי' ופרצת הוא כמשארז"ל נחלה בלי מצרים ע"ד מ"ש עלה הפורץ שפי' הת"י על משיח, וכמארז"ל המלך פורץ לעשות לו דרך כו'.

ולהבין ענין עפר יעקב, הנה כתיב וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה, וארז"ל במד"ר עפר ל' עפר האילים, והיינו שבריאת אדה"ר כמו עפר אילים והיינו שנברא כבן ך' שנים, וכן אמרו בזהר בראשית דמ"ט ע"א איהי עפר ואיהו עופר ששייך בחי' עפר לעופר אילים. ולהבין כ"ז צ"ל ענין וייצר שפי' בת"י וייצר בשני יודי"ן ביצ"ט וביצה"ר, וכן יש מ"ד א' בגמ' ברכות דס"א ע"א. והנה יו"ד