[להבין ענין המסעות]

שסג

בס"ד.

להבין ענין המסעות, שכשיצאו ישראל ממצרים הלכו מ"ב מסעות במדבר, ויובן בהקדים מארז"ל בכל דור ודור.

[המשך המאמר נמצא לקמן בד"ה אלה מסעי פיסקא: +ויובן בהקדים", עד גמירא].