אלה מסעי כו'

שסד

בס"ד. (ש"פ מטו"מ, רכ"ז).

עיר אלקינו

[מטו"מ]

אלה מסעי בנ"י אשר יצאו מאמ"צ, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם כו' ואלה מסעיהם למוצאיהם. וצ"ל מ"ש אלה מסעי כו' אשר יצאו מאמ"צ הלא ממצרים יצאו מסע א' ואח"כ הלכו עוד מ"א מסעות כו'. וגם צ"ל מ"ש ויכתוב משה הלא כל התורה ארז"ל בב"ב הקב"ה אומר ומשה אומר וכותב ומהו שנאמר כאן ויכתוב משה. וגם צ"ל מ"ש מוצאיהם למסעיהם ואח"כ אמר ואלה מסעיהם למוצאיהם.

ויובן בהקדים מארז"ל בכל דור ודור חייב אדם לראות א"ע כאלו הוא יצא ממצרים וכמו"כ בכל יום צ"ל בחי' יצ"מ, והכח ע"ז זהו מ"ש בק"ש בכ"י אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מאמ"צ כמ"ש במ"א, וכמו שאחר יצ"מ היו המ"ב מסעות כמו"כ אחר יצ"מ שבכ"י יש ג"כ בעבודה בחי' המ"ב מסעות שזהו ענין מ"ב תיבין שמן ואהבת עד ובשעריך. ולהבין כ"ז, הנה כתיב שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, מי ואלה הם בחי' שם אלקים, ופי' מי ברא אלה, דהנה צ"ל מה שאנו אומרים שהבריאה היא יש מאין, ולכאו' צ"ל הלא כתיב כי ממך הכל וכמשארז"ל