כה כו' קול ברמה כו'

שעז

בס"ד. (ש"פ דברים, חזון, ת"ב נדחה, רכ"ז).

ח"ע ח"ת

דברים

ירמי' ל"א י"ד.

כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה, ואח"כ מנעי קולך מבכי כו' כי יש שכר לפעולתך נאום הוי' ושבו מארץ אויב, וקאי על הגאולה דלע"ל, כמ"ש בת"י וברש"י. והנה במד"ר ובילקוט איתא ע"פ הידעתם את לבן בן נחור ששאל מאתם הידעתם מי שהוא מלבן עוונותיהם של ישראל, באיזה זכות והנה רחל בתו באה שנא' קול ברמה נשמע כו' רחל מבכה על בניה.

והענין הוא דהנה כתי' יהי רקיע ויהי מבדיל בין מים למים וארז"ל שהמים תחתונים לא נפרדו מהמים עליונים אלא בבכי', והיינו כי מתחלה הי' העולם מים במים שהמים עליונים לא היו בתכלית העילוי כ"כ, והמים תחתונים לא ירדו כ"כ, והנה על ב' בחי' מים אלו נא' כשתגיעו לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים, שאיתא בזהר ח"א דך"ו ע"ב שהם ב' יודי"ן שבאות אל"ף שהם ח"ע וח"ת. והענין הוא דהנה כתי' בראשית ברא וארז"ל בראשית בשביל ישראל שנק' ראשית