ואברהם זקן כו'

לא

בס"ד.

ואברהם זקן כו', הנה שרש ענין ואברהם זקן כי אברהם הי' הלוך ונסוע הנגבה עד שנעשה מרכבה לבחי' החסד, ולכן הי' הלוך ונסוע מלמטלמ"ע עד שבא לבחי' נגבה הוא בחי' חסד ראשית מספירת ז' ימי הבנין, והוא בחי' יומם דאזיל עם כולא יומין ע' בלק"ת פ' בהעלותך בד"ה בהעלותך סס"ב בהג"ה, והנה ארז"ל ובא לו לקרן דרומית מזרחית, שסיבוב הילוך הכהן הי' מדרום למזרח וממזרח לצפון ומצפון למערב וע' בזהר במדבר דק"ך בענין כעין סחרא דמדבחא, דרומית מזרחית, ובבה"ז (של כ"ק אאמו"ר הגאון ז"ל הכ"מ) שהענין שמבחי' דרום יוכל לבוא לבחי' מזרח כחב"ד דאבא, שלכן השמש יסו"א זורח ממזרח, וכמו"כ אברהם מבחי' נגבה בא להיות בחי' ואברהם זקן, ופי' ברבות פנ"ט זקן שקנה חכמה, דהיינו תורה כי קיים אברהם כו', והיינו בחי' תורה שלמעלה בחי' תורת ה' וכמ"ש במעיין החכ' או ספר הבהיר דהע"ה הי' מחבר תורה שלמעלה בהקב"ה, שהם ג"כ המשכות, אך לא נתגלה בחי' זו אלא להאבות כו', וכמו"כ חנוך הי' תופר כו', ובחי' זו הוא בחי' ח"ע שלמעלה מהכתר ע' בת"א בביאור ע"פ כי אתה נרי, וז"ע זקן שקנה חכ' היינו בחי' תורה שלמעלה. וא"כ פי' ואברהם זקן ע"ד מ"ש הרמ"ז פ' תשא דקפ"ט סע"ב גבי מאן ראש ההרים דא אברהם סבא שכ' הכוונה על חכ' דהיינו שנתעלה על מקום הזקנה חב"ד הנק' סבין כו' גם או"א מחופים ומכוסים בדיקנא דא"א כו'.

ובזה יובן מארז"ל בב"מ דפ"ז א' עד אברהם לא הוה זקנה, שלפי' היפ"ת על המד"ר לא הי' זקנה כלל עד אברהם, ולפי' המהרש"א לא הי' הזקנה בליבון שער כו', להיות כי אברהם ע"י שהי' מרכבה למדת החסד שהכינוי הוא בשם אל ראשית התיקוני' די"ג ת"ד עילאה, לכן עי"ז התחיל להיות הגילוי מבחי' יגת"ד, כמ"ש באוה"מ בדרוש ר"ה ד"ל ע"א בשם המגיד נ"ע, עד שנמשך בז"א ג"כ י"ג ת"ד, שז"ע ישראל סבא, ולכן ארז"ל במד"ר ר"פ תולדות שאברהם נק' ג"כ ישראל, והיינו בחי' ישראל סבא, כי הוא התחיל להמשיך י"ג ת"ד בז"א. וזהו ג"כ ענין קיים אברהם כל התורה כו' כמ"ש בת"א בד"ה משה ידבר שהמשיך להיות הגדלת ז"א ברמ"ח אברים טפ"ט ורת"ס וה"ח המגדילי' עד שנעשה רמ"ח גימ' אברהם. והנה ע"י גדלות ז"א שנמשך בו מוחין דאבא אזי מתגלים י"ג ת"ד, ולכן עד אברהם לא הוי זקנה שלא הי' נמשך התגלות יגת"ד דז"א שהוא מה שמאיר למקור דבי"ע הארה שלמעלה מהשתלשלות ולכן ארז"ל בים נדמה להם כבחור. ולפי' המהרש"א שלא הי' הזקנה בליבון שער, היינו כי בז"א נא' קווצותיו תלתלים שחורות כעורב והיינו בחי' אש