מהיכן זכו ישראל לק"ש כו'

שפג

בס"ד. (ש"פ ואתחנן, רכ"ז).

דברי אגדה - ד"פ

ואתחנן

ברבות ס"פ ואתחנן, מהיכן זכו ישראל לק"ש משעה שנטה יעקב למות קרא לכל השבטים וא"ל שמא משאני נפטר מן העולם אתם משתחוים לאלקה אחר מנין שכך כתי' הקבצו ושמעו בני יעקב מהו ושמעו אל ישראל אביכם אמר להם אל ישראל אביכם (פי' אביכם שבשמים) הוא, אמרו לו שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, והוא אומר בלחישה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וצ"ל איך חשדן יעקב שלאחר פטירתו יעבדו אלקי' אחרים, וגם צ"ל מה שאמרו מהיכן זכו ישראל לק"ש הלא היא מרמ"ח מ"ע, והרמב"ם ז"ל מנאה במנין המצות לקרות שמע פעמים ביום שנא' ודברת בם בשכבך ובקומך.

והענין הוא דהנה האבות הן הן המרכבה ויעקב הי' בחיר שבאבות שהי' בחי' קו האמצעי בריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה, לכן בעודנו חי המשיך