להבין ההפרש שבין תורה לתפלה כו'

שפח

בס"ד.

להבין ההפרש שבין תורה לתפלה שפעם מצינו שארז"ל במשנה פ"א דפיאה ות"ת כנגד כולם, שנמצא גדלה מעלת התורה גם מהתפלה, שהרי בשבת בפרק מפנין דקך"ז סע"א וע"ב דחשיב שם ששה דברים תירץ הני בהני שייכי, ופרש"י שעיון תפלה היא בכלל גמ"ח, ות"ת כנגד כולם שגדלה מעלת התורה מהתפלה. ומצינו שקודם התפלה אסור לאכול כמ"ש רז"ל ע"פ לא תאכלו על הדם קודם