[והי' כי תבוא]

תח

לומר דתורה קדמה ואני אומר ישראל קדמו לכל, ומצד זה נק' ג"כ ביכורי' כמו שבכורים הם ראשית כל פרי האדמה כמו"כ ישראל הם ראשית לכולם.

ובמשנה בתרומות הבכורים קודמין לתרומה כו', כי הנה תרומה היא תורה מ' דאתייהבת במ' יום ונק' ראשית כמ"ש ה' קנני ראשית דרכו, וז"ש בראשית בשביל התורה שנק' ראשית ולכן תרומה תרי ממאה הוא נגד תושב"כ ותושבע"פ וזהו בראשית ב' ראשית ח"ע וח"ת, ובכורים קודמין לתרומה, כי תרומה הוא תושב"כ והיינו אותיות הכתב שהוא דיו ע"ג קלף דהיינו דבר נוסף, שהדיו הוא כמו לבוש על הקלף ולא ממהות ועצמיות הקלף, אבל יש אותיות החקיקה דהיינו שחוקקים אותיות ע"ג אבן טוב שאין האותיות חשובות בחי' לבוש לבד, אלא הן מעצמותו ומהותו של האבן טוב ומגופו ממש יחשבו. ובנמשל למעלה בענין שרש הלוחות שהן בחי' חרות וחקיקה זהו מעלתן על תושב"כ בבחי' כתיבה, הנה ידוע ענין אותיות הוא בחי' התגלות, כי אותיות מלשון אתא כו' ויש עד"מ בחי' אותיות הדיבור המחי' ומהווה עלמין דאתגליין ויש בחי' אותיות המח' עלמין סתימין, אמנם ב' בחי' אלו נק' לבושים כמו שעד"מ למטה ההבל מלביש צורת האותיות כך הם בחי' לבושי' כדי שיוכלו העולמות לקבל החיות וזהו ע"ד אותיות הכתב, אמנם יש ג"כ אותיות החקיקה והוא מ"ש בס' זוה"ק בריש הורמנתא דמלכא גליף גליפו בטה"ע, פי' טה"ע הוא התגלות הארה מאא"ס ב"ה מלשון כעצם השמים לטוהר ובחי' התהוות פרצוף עת"י וא"א, והארה זו נק' גליף גליפו שהו"ע חקיקה ורשימה בטה"ע, ונמשלו לחקיקה להורות שבחי' הכתר הנק' עת"י וא"א מתאחד בתכלית בהאא"ס ולמעלה מעלה מבחי' שאר הע"ס דאצי' אע"פ דג"כ איהו וגרמוהי חד מ"מ נמשלו לבחי' אותיות הכתב. והנה ישראל עלו במחשבה היינו מח' הקדומה שקדמו לע"ס והיינו ששרשם מבחי' אותיות החקיקה כמ"ש נשמה שנתת בי טהורה היא שנמשכה מבחי' טה"ע והיינו בחי' מח' סתימאה דא"א שלמעלה מחו"ב דאצי', ולכן נמשלו לבכורים שהם קודמין לתרומה כי תרומה תורה מ' בחי' תושב"כ שהם אותיות הכתב, אבל ישראל עלו במח' הקדומה בחי' א"ק דהיינו גליף גליפו בטה"ע ולכן טהורה היא שנמשכה מטהירו עילאה.

ב) אך הנה לא כל הנשמה כמו שהיא למעלה מאירה ומתלבשת בגוף ונה"ב כ"א הארה בעלמא. שהרי המלאך עומד בשליש העולם ונשמות גבוהים ממלאכי' ולא הי' העולם יכולים לתופסם כלל, רק איזה הארה בעלמא מתפשט בגוף כו', וכמאמר טהורה היא בראת יצרת נפחת שיורדות למטה בבחי' צמצומי' והתפשטות כו' וכמ"ש באריכות בלק"ת בדרוש האזינו ע"ש, וזהו"ע הביכורים לחבר מקור