שבחי ירושלים כו'

תטו

טלית גשמי וכן ציצית הוא ל"ב נתיבות חכ' וכן תפילין הם ד' מוחין שמצות אלו נק' רק בשם אות וסימן למצות שלמעלה כו'.

וזהו מציון תצא תורה, דהנה אורייתא מח"ע נפקת ששם שורה א"ס, וזהו החילוק שבין תורה לדבר הוי' כי דבר הוי' הוא בחי' מל' דבר מלך שלטון שהוא סוף כל המדרגות, אבל אורייתא מח"ע נפקת שהוא ראשית הגילוי, חכ' נק' ראשית וכמ"ש בראשית בחוכמתא, וז"ש והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום אנכי היינו עצמותו ומהותו נמשך בתורה. וזהו כי מציון תצא תורה דהיינו מציון שהם המצות שלמטה שהם אות וסימן תצא תורה דהיינו המצות כמו שהן למעלה ששם שורה אוא"ס ממש בלי הסתר כלל דהיינו שיהי' גילוי אוא"ס למטה במצות גשמיות אלו כמו למעלה ממש.

[המשך המאמר נמצא לקמן בד"ה שבחי ירושלים הב' ע' תכג פיסקא: ומעתה צ"ל, עד גמירא].