שבחי ירושלים כו'

תטו

בס"ד.

שבחי ירושלים את הוי' הללי אלקיך ציון, הנה נאמר בירושלים הוי' ובציון נא' אלקי', וצ"ל הלא ציון גבוה מירושלים שציון הוא פנימיות ירושלים והי' צ"ל שגבי ציון יאמר הוי' וגבי ירושלים אלקי'. ויובן בהקדם הפסוק כי מציון תצא תורה ודבר הוי' מירושלים ומהו ההפרש בין דבר הוי' לתורה, שלכאו' התורה היא בחי' דבר הוי' וכמ"ש וידבר אלקי' כו' אנכי שעשה"ד הם בחי' דבר הוי' שדיבר בהר